Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

Beques i PremisAjuts per a la intensificació de l'activitat investigadora 2017
Entitat: Societat Catalana de Digestologia
Termini: 14/05/2017
Dotació: Alliberament del 50% de l'activitat assistencial
Objectiu: Propòsit de l’Ajut: contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català, amb especial interès en els metges joves (menys de 40 anys) amb trajectòria científica acreditada. Objectiu immediat: alliberar o alleugerir la tasca assistencial a metges - investigadors contractats en hospitals i centres mèdics de Catalunya o Balears amb projectes científics de rellevància vigents.
Informació:

Requisits dels candidats
- Metges amb contracte vigent a jornada completa en hospital/centre mèdic de Catalunya.
- Tenir una càrrega assistencial superior al 50% del temps total contractat.
- Tenir títol de Doctor i experiència acreditada en recerca (es valoraran nombre de projectes dirigits, articles de 1er, 2on o últim firmant així com tesis dirigides en els últims 5 anys)
- Tenir un projecte de recerca competitiu (ISCIII, MINECO, UE...) en actiu com a investigador/a principal. Aquest projecte haurà d’estar actiu i comptar amb finançament, com a mínim, durant tota la durada de l’ajut.
- Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears, amb un any d’antiguitat a partir que es faci pública la convocatòria.
- No tenir una intensificació vigent del FIS o d’alguna altra entitat nacional o estatal.


Altres consideracions
- Tindran especial consideració els metges joves (<40 anys), si acrediten formació en recerca i han obtingut finançament per al menys un projecte científic vigent per ≥1 any en el moment de la convocatòria
- Es prioritzaran els ajuts als sol·licitants que acreditin una major tasca assistencial i a aquells que no hagin gaudit recentment d’ajuts d’intensificació per part de la SCD.


Condicions de l’Ajut
- S'atorgaran ajuts per la contractació d'un substitut per l’equivalent de l’alliberament del 50% de l'activitat assistencial de l'investigador (20h/setmanals). La durada de l'ajut serà d'un màxim de 6 mesos.
- El nombre d’ajuts podrà variar en cada convocatòria d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
- La SCD aportarà a l'hospital/centre la quantitat econòmica per la contractació i retribucions del substitut. S'estableix una aportació d’un màxim de 12.000 euros en concepte de pagament de la totalitat dels costos que generi la contractació de cada substitut.


Presentació de les sol·licituds per correu electrònic adreçat a Societat Catalana de Digestologia.
Sra. Montserrat Requena. E-mail: montserratrequena@academia.cat

- Termini: 14 de maig de 2017
- Documentació:
1. Document de sol·licitud estandarditzat que trobareu penjat en la pàgina web de la societat (www.scdigestologia.org) i que inclou:
a. Dades personals: Nom i cognoms. DNI. Adreça amb districte postal. Telèfon.
Adreça electrònica.
b. Dades professionals: Lloc de treball. Centre o Institució. c. Ajut que sol·licita (Intensificació).
d. Títol de l’estudi.
2. Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS).
3. Memòria del projecte amb pressupost i composició de l’equip que l’executarà i pla de treball inclosos en model de sol·licitud estandarditzats (veure annex 1). En cas que es presentin projectes ja presentats a altres convocatòries competitives nacionals o internacionals s’acceptarà la memòria tal i com ja estigui redactada.
4. Certificat d’aprovació del projecte per la institució que el finança.
5. Certificat d’aprovació del CEIC.
6. Detall de l’activitat assistencial, docent, gestió... que realitza l’investigador, indicant també l'activitat assistencial sobre que es sol·licita la cobertura, signada per la direcció del servei (veure annex 2).
7. Autorització per part del Cap del Servei del sol·licitant.


Avaluació i resolució
- La valoració de la idoneïtat dels candidats serà realitzada pels membres del comitè científic ( tenint en compte: Currículum vitae del candidat , metodologia i rellevància del projecte i activitat assistencial que precisa ser alliberada) i emetrà un informe amb una proposta de resolució raonada a la Junta Directiva de la SCD. En qualsevol cas, la resolució final de la convocatòria correspondrà sempre a la Junta Directiva, la decisió de la qual serà inapel·lable. La resolució de la convocatòria es farà pública en el decurs del Congrés anual de la Societat i es comunicarà personalment al(s) interessat(s)


Seguiment
- El facultatiu alliberat haurà de presentar una memòria, dins dels 6 mesos següents a la finalització del període de intensificació, en la que es detallin els resultats obtinguts i el grau de compliment dels objectius plantejats en la memòria inicial .
- El facultatiu alliberat es compromet a fer constar el suport rebut en treballs publicats derivats d'activitat durant el període alliberat.
- La no presentació de la memòria incapacitarà a l'investigador a presentar-se a futures convocatòries i a retornar l’import de l’Ajut rebut.