Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

Beques i PremisAjuts per a la iniciació a la recerca 2017
Entitat: Societat Catalana de Digestologia
Termini: 14/05/2017
Dotació: 3.000 €
Objectiu: Propòsit de l’Ajut: contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català. Objectiu immediat: contribuir a la formació en recerca dels metges joves que han acabat l’especialitat MIR en Aparell Digestiu.
Informació:

Requisits dels Candidats
- Llicenciats en medicina que han acabat recentment la seva especialitat MIR ( amb un interval de temps no superior als 5 anys) o que l’hauran acabat en el moment que es faci efectiu l’ajut.
- Pertànyer com a investigador a un grup de recerca adscrit a un hospital, centre mèdic, o institut de recerca de Catalunya o Balears amb activitat científica en l’àrea de les malalties digestives.
- Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, amb un any d’antiguitat a partir de que es faci pública la convocatòria.


Altres consideracions

- Es prioritzaran els ajuts als sol·licitants que no hagin gaudit prèviament de qualsevol dels ajuts oferts per part de la SCD.


Condicions de l’Ajut
- S'atorgaran ajuts de 3.000 euros/candidat.
- No és incompatible amb altres beques o ajuts rebuts per al mateix projecte.
- La dotació es farà efectiva a l’inici del projecte.

Presentació de les sol·licituds per correu electrònic adreçat a Societat Catalana de Digestologia.
Sra. Montserrat Requena. E-mail: montserratrequena@academia.cat

- Termini: 14 de maig de 2017
- Documentació:
1. Document de sol·licitud estandarditzat que trobareu penjat en la pàgina web de la societat (www.scdigestologia.org) i que inclou:
a. Dades personals: Nom i cognoms. DNI. Adreça amb districte postal. Telèfon. Adreça electrònica.
b. Dades professionals: Lloc de treball. Hospital, centre mèdic o institut de recerca.
c. Ajut que sol·licita (iniciació a la recerca). Especificar el grup/centre o servei al qual s’adscriu el candidat i on efectuarà la seva iniciació a la recerca.
d. Títol de l’estudi/aprenentatge a realitzar.
2. Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS) del candidat i de l’investigador principal del grup de recerca al qual s’adscriu.
3. Títol d’especialista MIR o resguard del mateix, fotocopiat o escanejat.
4. Acreditació per escrit que el candidat forma part del grup de recerca al qual s’adscriu.
5. Informe de la línia de recerca a la qual està integrat el candidat, identificant l’aportació que implicarà la seva formació en el grup.
6. Memòria del projecte i pla de formació a realitzar pel candidat. L’extensió màxima serà de 1500 paraules i es detallaran els següents apartats: introducció, hipòtesi, objectius, mètodes i pla de treball.


Avaluació i resolució
La valoració de la idoneïtat dels candidats serà realitzada pels membres del comitè científic (tenint en compte: el CV de l’investigador principal del grup al qual s’adscriu, amb especial èmfasi en la capacitat formativa en recerca acreditada pel grup, el pla específic de formació del candidat i el projecte a realitzar) i emetrà un informe amb una proposta de resolució raonada a la Junta Directiva de la SCD. En qualsevol cas, la resolució final de la convocatòria correspondrà sempre a la Junta Directiva, la decisió de la qual serà inapel·lable. La resolució de la convocatòria es farà pública en el decurs del Congrés anual de la Societat i es comunicarà personalment al(s) interessat(s)


Seguiment
- En el termini de sis mesos després de finalitzat el projecte, els receptors de l’ajut hauran de presentar una memòria de la tasca realitzada, en la que es detallin els resultats obtinguts i el grau de compliment dels objectius plantejats en la memòria inicial al mateix temps que serà preceptiva la inclusió d'un informe de l’investigador principal responsable del projecte i formació del candidat.
- La no presentació de la memòria incapacitarà a l'investigador a presentar-se a futures convocatòries i a retornar l’import de l’Ajut rebut.
- Els receptors de l’ajut es comprometen a fer constar el suport rebut per la SCD en les publicacions que se’n derivin i a la presentació dels resultats en una de les sessions de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.