Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’UN NEUROPSICOLEG ADJUNT. Referència: DA-SMPSI-2018
Publicació: 21/03/2018
Referència: 5330
Descripció:

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL Depenent de la Coordinació de Salut Mental, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en el desenvolupament de funcions de recerca, docència i assistencials en el camp de Neuropsicologia aplicada a les malalties neuro degeneratives i els trastorns mentals greus, en coordinació amb la resta de l’equip multidisciplinari, tot garantint alhora, la seguretat del pacient. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són: 1. Realització de valoracions neuropsicològiques i programes de rehabilitació cognitiva en dispositius rehabilitadors de Salut Mental (Hospital de Dia), Consultes Externes de Neurologia i Servei de Geriatria. 2. Suport i formació a professionals de Salut Mental i Addiccions, Neurologia i Geriatria. 3. Docència i participació en projectes de recerca. BASES DE LA CONVOCATÒRIA Es convoca el procés selectiu per cobrir el lloc de treball d’un NeuroPsicòleg, amb contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària i a jornada completa. 1. Sol·licitud i documentació a presentar: les persones interessades han de remetre una carta amb la seva sol·licitud, argumentant la motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyant la següent documentació: · Fotocòpia del DNI, NIE o passaport. · Fotocòpia de les titulacions requerides. · Els certificats de serveis prestats s’hauran de presentar sempre en format original emès pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent. · Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix. 2. Termini i lloc de presentació: el termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà fins al dia 6 d’abril de 2018, fins les 14 hores, indicant referència DA-SMPSI-2018. El lloc de presentació serà al Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera nº 230, 08304 Mataró, planta -2) a l’atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l’adreça fcano@csdm.cat. 3. Requisits bàsics d’accés: · Titulació Grau Superior Psicologia. · Titulació màster en Neuropsicologia (mínim 2400 hores, amb pràctica assistencial reconeguda) · Experiència mínima de 5 anys com Neuropsicòleg. · Experiència mínima de 5 anys en l’àmbit de la rehabilitació cognitiva. 4. Barem de la convocatòria: Total punts 100. En la resolució d’aquesta convocatòria pública es valoraran els aspectes següents: · Experiència. Fins a un màxim de 40 punts: · Experiència acreditada en Neuropsicologia, superior a cinc anys, es valorarà 2,5 punts per any treballat fins a un màxim de 20 punts. · Experiència acreditada en l’àmbit de la rehabilitació cognitiva, superior a cinc anys, es valorarà 2,5 punts per any treballat fins a un màxim de 10 punts. · Antiguitat acreditada al CSdM, es valorarà 1 punt per any treballat fins a un màxim de 10 punts. · Formació. Docència i recerca. Fins a un màxim de 30 punts: · Títol de Doctor (PhD), 10 punts. · Realització de docència i recerca, es valorarà 1 punt per any treballat en aquest àmbit fins a un màxim de 10 punts. · Formació continuada específica en l’àmbit de la Neuropsicologia, màxim 10 punts, 0,5 punts de crèdit de formació ( 1 crèdit equival a 5 hores de formació). · Entrevista. Fins a un màxim de 30 punts: Es valorarà el resultat d’una entrevista realitzada amb el responsable directe, a la que podran accedir aquells candidats que assoleixin un 70% de la valoració curricular, i es valoraran les següents competències: · Capacitat resolutiva · Escolta i capacitat comunicativa · Treball en equip · Habilitats organitzatives · Comunicació assertiva i resolució de conflictes El Consorci Sanitari del Maresme en compliment de la LISMI reserva places per als candidats amb un grau de discapacitat exigit per la Llei abans esmentada i declarat per l’organisme competent, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció. 5. Comitè de Selecció. Estarà composat per sis membres: · Directora de Persones i Comunicació, que actua com a presidenta. · Director Assistencial · Director d’Àmbit de Salut Mental. · Dos membres designats pel Comitè d’Empresa. · Un/a treballador/a del mateix nivell i àrea funcional, consensuat entre la Direcció de l’empresa i el Comitè de Treballadors. El Comitè de Selecció treballarà amb l’objectiu d’aconseguir consensuar un/a candidat/a per a la seva contractació. Si no fos possible, es passaria a la votació. En cas d’empat en les votacions, el vot de la presidència serà diriment. 6. Resolució de la convocatòria. El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de 3 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria. Podrà declarar-se deserta si cap participant supera els 50 punts. 7. Revisió de resultats. Els/les candidats/es no seleccionats podran, en terme de 5 dies hàbils des de la publicació del resultat de la selecció, demanar una revisió del resultat a la Direcció del centre. La seva resolució serà definitiva. 8. Incorporació. La incorporació definitiva del candidat/a seleccionat/da estarà condicionada a: · La realització d’un reconeixement mèdic. · La possible verificació de les dades aportades pel candidat/a per a la selecció. Contractació. Contracte de treball temporal d’interinitat pendent convocatòria a temps complert, amb el període de prova corresponent, amb la categoria Professional d’Assistencial de Titulat de Grau Superior (AS-TGS), amb les condicions laborals determinades en el I Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.