Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

La Fundació

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears nasqué el dia 5 d'abril de 1878 per la fusió de dues institucions independents, fundades a Catalunya amb cinc anys de diferència: "El Laboratorio" constituït l'any 1872, i l"Academia de Ciencias Médicas", fundada l'any 1877.


En aquests més de cent anys d'història, l'entitat no ha fet altra cosa que evolucionar i actualment gairebé compta amb un centenar d'associacions, societats especialitzades i societats adherides, així com amb una vintena de filials, distribuïdes pel territori català i les illes Balears.


La voluntat dels seus membres és continuar impulsant la institució i, per aquest motiu, l'any 1996 es va considerar convenient crear una Fundació per derivar-li la gestió de les activitats que realitza l'acadèmia, en el marc de la legislació vigent (Llei 1/1982, de 3 de març de fundacions privades).


Així doncs, la Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears es constitueix amb els objectius següents:


 1. Impulsar la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut.
 2. Impulsar la millora de la docència.
 3. Promoure la formació continuada dels professionals de la salut.
 4. Donar suport a totes les activitats científiques, culturals o d’altra mena que estiguin relacionades amb les ciències de la salut, bé directament o bé mitjançant les societats científiques que integren l’Acadèmia.

Constitució de la Fundació

La Fundació fou constituïda per escriptura autoritzada a Barcelona, el dia 1 de juliol de 1996, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya en data 28 de gener de 1997 amb el número 1038.


Beneficiaris

Els beneficiaris de la Fundació són totes les persones, professionals i estudiants, relacionades amb el camp de les ciències de la salut i entitats vinculades amb la medicina i la sanitat.


Seu de la Fundació

La Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears té la seu a Barcelona, C/Major de Can Caralleu, 1-7 - 08017.


Aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de data 26 de maig de 2009.

 

Capítol I


Article 1.


La FUNDACIÓ PRIVADA ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS (en endavant la Fundació) és una Fundació sense finalitat lucrativa de naturalesa permanent, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar amb les limitacions que li imposin la Llei i els seus Estatuts, i resta subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.


Article 2.


La Fundació es constitueix amb l’objecte de promoure i impulsar la recerca i la formació en l’àmbit de les ciències de la salut, per tal de servir la societat radicada en l’àmbit geogràfic d’actuació de l’Associació: : Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (en endavant l’Acadèmia), tenint en compte sempre el foment de les activitats científiques promogudes per la citada Acadèmia.


A aquests efectes, seran activitats pròpies de la Fundació:


 1. Impulsar la recerca en l’àmbit de les ciències de la salut.

 2.  Impulsar la millora de la docència.

 3.  Promoure la formació continuada dels professionals de la salut així com altres activitats i serveis per aconseguir la seva constant millora i reconeixements professional i personal, tant a nivell científic, cultural, econòmic com social.

 4. Donar suport a totes aquelles activitats científiques, culturals o d’altra classe que es relacionin amb les ciències de la salut.

Per tal de dur a terme aquestes finalitats, la Fundació podrà establir les relacions de reciprocitat i de col·laboració amb totes aquelles entitats que sigui convenient, de dintre i de fora del seu àmbit territorial.


Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts a la legislació vigent.


Article 3.


La Fundació tindrà la seu a Barcelona, realitzant principalment les seves funcions a Catalunya i altres àmbits de parla catalana, podent fins i tot, si el Patronat ho cregués convenient, obrir delegacions a fora del territori català.


El domicili de la Fundació radicarà al carrer Major de Can Caralleu, 1/7, podent el Patronat traslladar-lo mitjançant acord adoptat amb els requisits pertinents i notificant el citat trasllat al Protectorat.


Article 4.


Els beneficiaris de la Fundació seran totes aquelles persones, professionals mèdics i altres relacionats amb el camp de les ciències de la salut i entitats vinculades amb la medicina i la sanitat que, en base a les finalitats exposades en l’article 2 dels Estatuts responguin, per les seves característiques, al desenvolupament i l’obtenció dels fins fundacionals.


L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: formar part del grup de persones referides al paràgraf anterior, demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir, i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.


Article 5.


La Fundació es constitueix per temps indefinit. No obstant això, podrà acordar-se la seva extinció en la forma i amb els requisits expressats en el Capítol IV.


Article 6.


La Fundació gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins.


En conseqüència, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar, tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis.


Capítol II


ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ


Article 7.


La representació de la Fundació, així com també la seva administració i el seu govern, correspondran al Patronat exclusivament, que és l’òrgan superior de la Fundació


DEL PATRONAT


Article 8.


El Patronat serà compost per un mínim de 7 patrons i un màxim de setze patrons.


Seran patrons nats aquells nomenats per raó del seu càrrec; la resta seran elegits per cooptació.


Article 9.


El càrrec de Patró, excepció feta dels patrons nats, tindrà una duració de quatre anys, podent ser reelegits indefinidament. El torn de renovació s’establirà per meitats havent de cessar o renovar-se la primera meitat als dos anys, respectivament, per insaculació.


Article 10.


El càrrec de Patró serà personalíssim i indelegable. El càrrec serà gratuït i els patrons entraran en funció després d’haver acceptat el càrrec de la forma legalment prevista.


Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.


Article 11.


Seran patrons nats per raó del seu càrrec: el President, 4 Vicepresidents,  el Secretari General i el Vicesecretari de la Junta de Govern de l’Acadèmia.


La Junta de Govern de l’Acadèmia podrà designar fins a nou membres més, del Patronat, quatre dels quals hauran de ser forçosament membres de la pròpia Acadèmia.


En el cas que algun dels patrons nats pel fet de ser membres de la Junta de Govern de l’Acadèmia cessin en el seu càrrec d’aquesta, han de cessar també com a Patrons de la Fundació.


En el cas dels quatre patrons nomenats per ser membres de l’Acadèmia hauran de cessar com a patrons si en són baixa.


Article 12.


El Patronat fixarà la seva composició ampliant o disminuint el nombre de vocals segons el seu criteri, amb les limitacions establertes en l’article 8 dels presents Estatuts.


La variació en el nombre de membres del Patronat haurà de ser adoptada per majoria de dos terços d’aquest Patronat.


Article 13.


La competència del Patronat s’estendrà a tot allò relacionat amb el govern, la representació i l’administració de la Fundació, sense més excepcions ni limitacions que aquelles que es derivin de la Llei o dels propis Estatuts.


Seran atribucions del Patronat:


 1. Establir l’orientació general de l’activitat de la Fundació dins els objectius estatutaris i l’aprovació d’un pla general i dels plans anuals d’activitats.

 2. Aprovar les línies d’investigació, projectes i programes a desenvolupar per la Fundació.

 3. Administrar la Fundació buscant el millor rendiment dels mitjans econòmics que posseeix.

 4. Ostentar la representació de la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes, davant de tercers,  atorgant a aquest efecte els poders que estimi necessaris.

 5. Adquirir béns o drets per a la Fundació i efectuar tota classe d’actes, contractes d’adquisició,  possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns mobles i immobles,  inclosos els relatius a constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d’hipoteques, redempció, alliberament de drets reals o altres càrregues, i d’altres actes de rigorós domini.

 6. Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualsevol altres productes o beneficis dels béns que integren el patrimoni de la Fundació.

 7. Efectuar tots els pagaments necessaris, inclosos els dels dividends passius, i les despeses precises per recaptar i protegir els fons amb què compti en cada moment la Fundació; alienar béns per subhasta o sense ella, segons ho requereixin les lleis.

 8. Exercir directament o mitjançant els representants que designi, els drets de caràcter polític o econòmic que correspondran a la Fundació, com a titular d’accions i altres valors  mobiliaris de la seva pertinença; i, en aquest sentit, concórrer, deliberar i votar, tal com s’escaigui, en les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions, Comunitats i altres organismes de les respectives companyies o entitats emissores, exercint totes les facultats jurídiques atribuïdes al referit titular, concertant, atorgant i subscrivint els actes, contractes, convenis, proposicions i documents que jutgi pertinents.

 9. Efectuar obres, construir els edificis que estimi convenient per fins propis de la Fundació, decidint per si mateix sobre la forma adequada i sobre els subministraments de tota classe, qualsevol que sigui la seva qualitat o importància, podent, amb absoluta llibertat, utilitzar el procediment que estimi convenient, tant el d’adquisició com el de subhasta o concurs, sense necessitat de cap autorització.

 10. Aprovar l’establiment de premis o ajuts a investigacions, l’edició i la publicació d’obres i butlletins i mitjans d’ensenyament i instrucció, així com també els plans de treball i els reglaments de règim interior.

 11. Nomenar el personal al servei de la Fundació, establir funcions i remuneracions.

 12. Vetllar perquè la Fundació compleixi les Lleis i Disposicions reguladores de les Fundacions

 13. Col·laborar amb altres fundacions i amb qualsevol institució que s’ocupi d’activitats similars a les de la Fundació.

 14. Totes aquelles altres no atribuïdes expressament a altres òrgans.

No obstant allò establert en els apartats anteriors, el Patronat necessitarà autorització prèvia i expressa del Protectorat en els supòsits legalment previstos.


Article 14.


El Patronat està obligat a:


 1. Conservar íntegrament la dotació fundacional en el seu conjunt.

 2. Fer complir estrictament els fins fundacionals d’acord amb allò establert en els Estatuts de la Fundació.

 3. Conservar els béns i drets que integren el patrimoni fundacional, mantenint plenament la seva productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment.

 4. Anualment, fer l’inventari i formular els comptes anuals de l’exercici, tancat a 31 de desembre, de manera que expressin d’una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d’acord amb el que estableix la llei.

 5. Portar els registres i comprovants de comptabilitat necessaris per garantir la veracitat dels documents abans citats, concordant en tot cas a les normes de comptabilitat aplicables i a les exigències de la normativa fiscal, tot allò d’acord amb el volum del seu patrimoni i de la naturalesa de les activitats en cada moment.

 6. Sol·licitar l’autorització del Protectorat  en els supòsits legalment previstos.

Article 15.


15.1.-   El càrrec de Patró serà gratuït


15.2.- Els membres del Patronat seran:


 1. El President de l’Acadèmia qui n’ostentarà la presidència.

 2. El Vicepresident primer per Catalunya de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la Vicepresidència primera.

 3. El Vicepresident primer per Balears de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la vicepresidència segona.

 4. El Vicepresident segon de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la vicepresidència tercera.

 5. El Vicepresident tercer de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la vicepresidència quarta.

 6. El Secretari General, qui n’ostentarà la Secretaria.

 7. El Vicesecretari, qui n’ostentarà la Vicesecretaria.

 8. Fins a nou membres més elegits per la Junta de Govern de l’Acadèmia, quatre dels quals hauran de formar part obligatòriament de l’entitat.

Article 16.


El Patronat es reunirà almenys una vegada a l’any i podrà ser convocat pel seu President sempre que ho estimi oportú o quan ho sol·licitin una quarta part dels seus membres; aquesta sol·licitud s’ha d’adreçar al president o a la persona legitimada per a fer la convocatòria i ha d’incloure els assumptes que s’hagin de tractar; la reunió, en aquest cas, s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.


Les reunions restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin personalment o per representació, en els casos previstos en la Llei, la meitat més un dels seus membres; i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre dels assistents.


Les convocatòries es cursaran pel Secretariat quinze dies abans, almenys, a aquell en què hagi de celebrar-se la reunió.


Els acords es prendran per majoria de vots  presents excepte en aquells casos en què, per expressa imposició de la Llei o dels presents Estatuts (art. 17è, 25è, 29è i 30è), requereixin l’aprovació d’una majoria qualificada. Cada patró tindrà dret a un vot, dirimint-se en cas d’empat pel vot de qualitat del President.


Les actes de les reunions s’han d’aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la següent.


Article 17.


El  Patronat podrà delegar les seves facultats, bé de forma general o especial, en delegats o apoderats, els quals podran ser membres del propi Patronat o ser-ne aliens, amb les excepcions establertes en l’article 18è


En cas de delegar les seves funcions en diferents apoderats haurà d’especificar-se en el nomenament el caràcter solidari o mancomunat amb què exerceixen les seves funcions, així com els de la seva responsabilitat.


L’acord pel nomenament i la renovació d’un apoderat general haurà de ser pres per la majoria de dos terços.


El càrrec d’apoderat podrà ser remunerat. L’apoderat o apoderats que es nomenin pel Patronat i que no siguin membres d’aquest òrgan, assistiran a les seves reunions amb veu però sense vot. En relació al nomenament d’apoderats i a la seva remuneració, s’haurà de complir en qualsevol cas allò previst als articles 332-2 i 332-10 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.


Article 18.


No es podrà delegar ni apoderar la facultat d’acordar els actes establerts a l’article 332-1.3 de la referida Llei 4/2008.


Capítol III


PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ


Article 19.


El patrimoni autònom de la Fundació restarà vinculat al compliment de les finalitats fundacionals.


L’esmentat patrimoni es compondrà de:


 1. El capital fundacional , constituït per la dotació inicial, segons consta en la Carta Fundacional, que ascendeix a 30.050,61 euros.

 2. Totes aquelles altres aportacions, subvencions, béns i drets, que accepti i percebi la Fundació amb aquest caràcter, a fi d’incrementar el capital fundacional, bé procedents de les institucions i entitats representades al Patronat, bé procedents d’altres entitats públiques o privades i de particulars.

 3. Tots els fruits, rendes i productes, i d’altres béns incorporats al patrimoni autònom de la Fundació per qualsevol títol i concepte.

 4. Qualsevol altre que pugui correspondre a la Fundació d’acord amb les Lleis.

Article 20.


Els béns fructífers que integren el patrimoni de la Fundació solament podran ser alienats per reinvertir el preu que s’obtingui en l’adquisició d’altres béns fructífers, que restaran subrogats al lloc dels alienats.


Article 21.


Els béns que constitueixen la dotació de la Fundació podran ser destinats amb caràcter permanent al compliment directe de les finalitats fundacionals en forma d’immobles, instal·lacions o béns de naturalesa moble, adequada per aquest compliment. Aquests béns solament podran ser alienats a títol onerós, en la forma prevista legalment.


Article 22.


L’exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l’any natural. El Patronat de la Fundació, amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals.


Els comptes anuals han d’ésser aprovats pel patronat dins dels sis mesos següents a la data del tancament de l’exercici i signats pel Secretari  amb el vistiplau del President.


La presentació dels comptes al Protectorat s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació.


Article 23.


Els recursos anuals propis estaran integrats per:


 1. Les rendes que produeixi l’actiu.

 2. Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.

 3. Les aportacions, subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat i que, per tant, no hagin de ser incorporades al capital fundacional.

 4. Les prestacions de serveis i les entregues de béns accessòries a les mateixes efectuades directament als beneficiaris de la Fundació, les quals persegueixen la consecució de les finalitats fundacionals. L’import a percebre per aquests conceptes serà fixat anualment pel Patronat de la Fundació.

 5. Les aportacions periòdiques rebudes per col·laboradors de la Fundació, i dels socis de l’Acadèmia 

Article 24.


Tots els socis de l’Acadèmia tindran el caràcter de col·laboradors de la Fundació i, en aquest sentit, contribuiran amb aquesta mitjançant el pagament d’aportacions econòmiques periòdiques previstes en aquests Estatuts i aprovades d’acord amb ells.


Per determinar i modificar les aportacions serà necessari l’acord del Patronat amb la majoria indicada en l’article 16 d’aquests Estatuts, a proposta de la Junta de Govern de l’Acadèmia


Les aportacions s’actualitzaran a principi de cada any, segons l’increment de preus al consum de Catalunya.


El pagament d’aquestes quotes o aportacions econòmiques periòdiques no donarà dret als socis de l’Acadèmia a gaudir de les prestacions de la Fundació en condicions més favorables que els altres beneficiaris.


Les esmentades aportacions econòmiques dels socis de l’Acadèmia  que, d’acord amb l’article 3r dels seus Estatuts, és formada per: a) Socis Numeraris, b) Socis Adjunts, c) Socis Agregats; d) Socis Adherits; e) Socis Corresponents, f) Socis de Mèrit, i g) Socis d’Honor, seran les següents:


Els Socis Adjunts pagaran la meitat de l’aportació dels Socis Numeraris.


Els Socis Agregats faran una aportació anual que correspongui al 25% de la quota dels Socis Numeraris.


Els Socis Agregats que en acabar els seus estudis passin a Socis Numeraris o Adjunts pagaran els primers dos anys d’acabats els estudis el 25% de l’aportació abonada pels Socis Numeraris; els dos següents, el 50%.


Els nous Socis Numeraris que no hagin estat prèviament Socis Agregats, pagaran el 50% de la quota els anys que duri la seva especialització, després de l’obtenció de la seva titulació.


Els Socis Adherits pagaran un terç de l’aportació dels Socis Numeraris.


Els Socis Corresponents abonaran  la meitat de l’aportació dels Socis Numeraris, Adjunts o Adherits segons la seva categoria.


Estaran exempts de pagament de l’aportació els Socis d’Honor i els Socis de Mèrit. També els socis que reuneixin alguna d’aquestes condicions:


 1. Més de 70 anys d’edat que tinguin una activitat acadèmica de més de 25 anys i que ho sol.licitin expressament, prèvia aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.

 2. Més de 65 anys d’edat que tinguin una activitat acadèmica de més de 35 anys i que ho sol.licitin expressament, prèvia aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.

El Patronat decidirà la reducció o exempció de quotes en els casos particulars que consideri oportuns, a proposta de la Junta de Govern de  l’Acadèmia


Article 25.


Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a acceptar i renunciar a herències, llegats i donacions no oneroses, s’exigirà el vot favorable de la meitat més un dels membres integrants del Patronat i el compliment dels requisits legals aplicables.


Article 26.


El Patronat vetllarà per la conservació de la dotació, així com de la plena productivitat d’aquesta segons els seus propis criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques del moment.


Article 27.


La Fundació podrà en tot moment i sempre que ho cregui oportú, efectuar les modificacions, transformacions o conversions que estimi convenients en les inversions del capital fundacional amb el fi d’evitar que aquest, fins i tot mantenint el seu valor, redueixi el seu valor efectiu o poder adquisitiu, no tenint per això més limitacions que les establertes en els presents Estatuts i les derivades de la Llei.


Article 28.


Seran Membres Protectors aquelles persones o entitats que afavoreixin o hagin afavorit la Fundació mitjançant donacions, llegats, institució hereditària, cessions o qualsevol acte de liberalitat o servei, la importància de les quals motivi, a criteri del Patronat, que se’ls atorgui aquell títol.


Seran Membres d’Honor aquelles personalitats que tinguin uns mereixements que les facin creditores d’aquella condició a criteri del Patronat.


El Patronat podrà acordar la creació i el règim de funcionament d’un Comitè d’Honor que serà integrat pels Membres d’Honor i Protectors que en el seu moment determini aquell Patronat.


Capítol IV


MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ


Article 29.


Per modificar aquests Estatuts es necessitarà l’acord del Patronat pres pel vot favorable de la meitat més un dels seus membres, així com el compliment de la resta de requisits legalment exigits.


Article 30.


La Fundació es dissoldrà per les causes legalment previstes, mitjançant, en el seu cas, acord motivat del Patronat pel vot favorable de la meitat més un dels Patrons, ratificat pel Protectorat.


La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.


L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès general similars als de la Fundació.


Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en el paràgraf anterior.


Diligència final:


Fem constar que els presents Estatuts contenen les modificacions aprovades a la reunió del Patronat de data 26 de maig de 2009.


Dr. Josep Antoni Bombí,
President de la Fundació.
Dr. Lluís Blanch,
Secretari de la Fundació.


Núm. 1.038 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

 

Missió:

L'Acadèmia és la comunitat científica de professionals de la salut més gran i una de les més antigues de Catalunya.


El seu objectiu és treballar en col·laboració amb altres institucions relacionades amb les Ciències de la Salut d’arreu del món, per liderar la formació continuada de postgrau i d’especialització de qualitat, ésser un gresol pel coneixement científic i la innovació en salut al servei de les persones i l'àgora del debat científic-mèdic dels professionals de la salut. Com a institució independent i lliure, que en el decurs de la seva història ha estat compromesa amb la llengua i el patrimoni cultural i científic català, també és un agent essencial en el desenvolupament de les estratègies per a la  millora continuada dels serveis de salut.Visió:

Ésser el referent principal, pels nostres socis i per la societat civil, en la formació continuada de postgrau i d’especialització amb acreditació de qualitat en les Ciències de la Salut.


Liderar el desenvolupament d'un model formatiu diferenciat, basat en la innovació, la tecnologia i l’acreditació, tot liderant i potenciant el coneixement transversal, sota els criteris de multidisciplinarietat, transversalitat, multiprofessionalitat i excel·lència.


Ésser la principal tribuna de debat interdisciplinari en la qual els únics eixos de referència siguin l’evidència científica, la independència, la pràctica clínica de qualitat i la sostenibilitat del sistema.


Convertir-se en referent científic en salut per al desenvolupament de polítiques sanitàries de millora dels serveis assistencials per part de les institucions públiques, amb la participació i la complicitat de la societat civil.Valors:

Innovació, creativitat i dinamisme concebuts com una actitud per a la recerca constant del coneixement i per un esperit permanent d’observació i crítica constructiva de la realitat.


Excel·lència, entesa com el repte constant per assolir els màxims estàndards de qualitat en el servei que prestem a tots els nostres grups d’interès.


Conducta ètica entesa com la pràctica i la difusió permanent de valors com l’honestedat, la lleialtat, la integritat, la independència, la coherència i el rigor científic.


Treball en equip, com a valor fonamental per assolir els objectius de l’organització, actuant amb compromís, respecte, ajuda mútua, el treball en xarxa i la transparència per assolir un lideratge col·lectiu amb unió de fortaleses i competències. Transversalitat, interdisciplinarietat i multiprofessionalitat.


Responsabilitat social i ambiental, buscant la sostenibilitat de les nostres activitats formatives a partir d’un impacte positiu al benestar de la societat civil i de respecte al medi ambient, actuant amb responsabilitat i austeritat, pensant en les generacions futures.


Lideratge, mantenint el compromís de seguir liderant la transformació del coneixement de la formació continuada de postgrau i d’especialització, acreditada i de qualitat, en Ciències de la Salut a llarg termini, ajudant i facilitant la creació de valor en totes les activitats que realitzen les Filials i Societats Científiques.


Incorporem els valors de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Declaració d’Igualtat de gènere i els principis fonamentals de la Bioètica, en especial èmfasi en tot allò relacionat en la seguretat del pacient.


Els membres del Patronat de la Fundació seran:

 1. El President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que s'encarregarà de la presidència.
 2. El Vicepresident primer per Catalunya de l'Acadèmia, que s'encarregarà de la Vicepresidència primera.
 3. El Vicepresident primer per Balears de l'Acadèmia, que s'encarregarà de la Vicepresidència segona.
 4. El Vicepresident segon de l'Acadèmia, que s'encarregarà de la Vicepresidència tercera.
 5. El Vicepresident tercer de l’Acadèmia, qui n’ostentarà la Vicepresidencia quarta.
 6. El Secretari General, que s'encarregarà de la Secretaria.
 7. El Vicesecretari, que s'encarregarà de la Vicesecretaria.
 8. Fins a nou membres més elegits per la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, quatre dels quals hauran de formar part obligatòriament de l'entitat.

Els Membres Patrons són:

President: Àlvar Net Castel
Vicepresident primer: Cristina Roure Nuez
Vicepresident segon: Jordi Reina Prieto
Vicepresident tercer: Diego Palao Vidal
Vicepresident quart: Carmen Gomar Sancho
Secretari general: Xavier de Balanzó Fernández
Vicesecretari: Juan José Montero Alia
Vocal primer: Vacant
Vocal segon: Gabriel Coll de Tuero
Vocal tercer: Joan Sala Pedrós
Vocal quart: Vacant
Vocal cinquè: Jaume Roigè i Solè
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Vocal sisè: Conxa Oliu Creus
Banc Sabadell
Vocal setè: Antoni Esteve Cruella
Laboratoris del Dr. Esteve
Vocal vuitè: Joan Uriach Torelló
Grupo Uriach
Vocal novè: Pilar Gascón Lecha
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya

Secretaria

Major de Can Caralleu 1-7 (08017) Barcelona
academia@academia.cat
Tel: 93.203.10.50
Fax: 93.203.14.85


Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores, i de dilluns a dijous de 16:00 a 20:00 hores.Organització administrativa de la Fundació

Gerència
Mercè Balcells 93.203.29.03 mercebalcells@academia.cat
Secretaria de Juntes i Activitats Institucionals
  Marta Santolaria 93.203.10.53 secretariajuntes@academia.cat
Relacions Comercials
  Julián Prieto 93.203.08.87 julianprieto@academia.cat
Organització Activitats
  Enric Clarella 93.203.07.16 enricclarella@academia.cat
  Lourdes Campañà 93.203.27.65 lourdescampanya@academia.cat
  Eva Palacios 93.203.27.97 evapalacios@academia.cat
  Jorgina Fabré 93.203.23.31 jorginafabre@academia.cat
  Xavier Nieves 93.203.13.18 xaviernieves@academia.cat
  Montserrat Requena 93.203.07.31 montserratrequena@academia.cat
  Cristina Rey 93.203.07.56 cristinarey@academia.cat
Recepció Activitats
  Blanca Condomines 93.203.11.32 blancacondomines@academia.cat
  Jaume Solé 93.203.11.42 jaumesole@academia.cat
  Niccoló Pepi 93.203.24.72 tecnicsales@academia.cat
  Ivan Vieco 93.203.18.01 tecnicaudiovisuals@academia.cat
  Maria del Mar Salas 93.203.24.75 marsalas@academia.cat
Telemàtica
Natàlia Corominas 93.203.28.46 nataliacorominas@academia.cat
  Daniel Prieto 93.203.28.42 daniprieto@academia.cat
  Oscar Corcuera 93.203.28.41 oscarcorcuera@academia.cat
  Òscar Viguín 93.203.27.68 oscarviguin@academia.cat
  Alejandro Maroto 93.203.28.76 alejandromaroto@academia.cat
Administració i RRHH
Jordi Mora 93.203.15.67 jordimora@academia.cat
  Eva M.ª Mach 93.203.16.40 evamach@academia.cat
  Iolanda Bosch 93.203.17.44 iolandabosch@academia.cat
  Oriol Corominas 93.203.17.04 oriolcorominas@academia.cat
  Yolanda Dorado 93.203.25.34 yolandadorado@academia.cat
  Anna Jordà 93.203.10.50 annajorda@academia.cat
  Alfonso Lavado 93.203.16.76 alfonsolavado@academia.cat
  Ignasi De Quinto 93.203.11.08 ignasidequinto@academia.cat
  M.ª Teresa Vicetto 93.203.16.53 teresavicetto@academia.cat
  Imma Jubert
Secretaria Filial Anoia
60.994.49.14 f_anoia@academia.cat
  Xavier Forteza
Secretaria Filial Balears
97.171.78.31 ambalear@academia.cat
  Núria Pascual
Secretaria Filial Girona
97.221.13.53 acmg@academia.cat
  Josep Bellatriu
Secretaria Filial Maresme
93.741.77.01 f_maresme@academia.cat
  Marc Fuentes
Secretaria Filial d'Osona
93.886.03.07 acmo.osona@academia.cat
  Maria del Mar Orellana
Secretaria Filial Tarragona
692.661.522 secretaria@acmt.cat
  Diego Caballe
Secretaria Filial Tortosa
97.750.03.93 f_tortosa@academia.cat
  Elena Garcia
Secretaria Filial Vallès Occ.
93.748.43.98 vallesocci@academia.cat
  Montserrat Fageda
Secretaria Filial Vallès Ori.
69.698.88.22 f_vallesori@academia.cat