Beques i Premis

+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Presentació Casos Clínics per a Residents

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 27/04/2017

Dotació: 700€ / 500€ / 300€

Objectiu: Premiar els millors casos clinics per a residents presentats durant el congrés de la societat.


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca ABBVIE per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Dotació: 6.000€

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca Bioibérica per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Dotació: 6.000€

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en l'àrea d'artrosi


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca Kern per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Dotació: 6.000€

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca MSD per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Dotació: 6.000€

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca UCB pel Projecte Solidari

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Dotació: 3.000€

Objectiu: Facilitar l'anada i l'estada de personal sanitari relacionat amb l'àmbit de la Reumatologia a l'Hospital de St. Francis Xavier d'Assin Fosu ( Ghana) per a col·laborar al dispensari de l'aparell locomotor


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca Dra. Lisbona per a projectes d'ecografia de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2017

Dotació: 4.000€

Objectiu: Impulsar l'ús de la ecografia en els serveis i unitats de reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica
Premi Merck de la SCAIC

Entitat: Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 05/05/2017

Dotació: Inscripció ISMA 2017

Objectiu: Premiar la millor aportació científica ( publicació o comunicació) feta el curs 2016-2017 ( juny 2016 a maig 2017)


+ Societat Catalana de Digestologia
Ajuts per a la intensificació de l'activitat investigadora 2017

Entitat: Societat Catalana de Digestologia

Termini: 14/05/2017

Dotació: Alliberament del 50% de l'activitat assistencial

Objectiu: Propòsit de l’Ajut: contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català, amb especial interès en els metges joves (menys de 40 anys) amb trajectòria científica acreditada. Objectiu immediat: alliberar o alleugerir la tasca assistencial a metges - investigadors contractats en hospitals i centres mèdics de Catalunya o Balears amb projectes científics de rellevància vigents.

Informació: 

Requisits dels candidats
- Metges amb contracte vigent a jornada completa en hospital/centre mèdic de Catalunya.
- Tenir una càrrega assistencial superior al 50% del temps total contractat.
- Tenir títol de Doctor i experiència acreditada en recerca (es valoraran nombre de projectes dirigits, articles de 1er, 2on o últim firmant així com tesis dirigides en els últims 5 anys)
- Tenir un projecte de recerca competitiu (ISCIII, MINECO, UE...) en actiu com a investigador/a principal. Aquest projecte haurà d’estar actiu i comptar amb finançament, com a mínim, durant tota la durada de l’ajut.
- Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears, amb un any d’antiguitat a partir que es faci pública la convocatòria.
- No tenir una intensificació vigent del FIS o d’alguna altra entitat nacional o estatal.


Altres consideracions
- Tindran especial consideració els metges joves (<40 anys), si acrediten formació en recerca i han obtingut finançament per al menys un projecte científic vigent per ≥1 any en el moment de la convocatòria
- Es prioritzaran els ajuts als sol·licitants que acreditin una major tasca assistencial i a aquells que no hagin gaudit recentment d’ajuts d’intensificació per part de la SCD.


Condicions de l’Ajut
- S'atorgaran ajuts per la contractació d'un substitut per l’equivalent de l’alliberament del 50% de l'activitat assistencial de l'investigador (20h/setmanals). La durada de l'ajut serà d'un màxim de 6 mesos.
- El nombre d’ajuts podrà variar en cada convocatòria d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
- La SCD aportarà a l'hospital/centre la quantitat econòmica per la contractació i retribucions del substitut. S'estableix una aportació d’un màxim de 12.000 euros en concepte de pagament de la totalitat dels costos que generi la contractació de cada substitut.


Presentació de les sol·licituds per correu electrònic adreçat a Societat Catalana de Digestologia.
Sra. Montserrat Requena. E-mail: montserratrequena@academia.cat

- Termini: 14 de maig de 2017
- Documentació:
1. Document de sol·licitud estandarditzat que trobareu penjat en la pàgina web de la societat (www.scdigestologia.org) i que inclou:
a. Dades personals: Nom i cognoms. DNI. Adreça amb districte postal. Telèfon.
Adreça electrònica.
b. Dades professionals: Lloc de treball. Centre o Institució. c. Ajut que sol·licita (Intensificació).
d. Títol de l’estudi.
2. Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS).
3. Memòria del projecte amb pressupost i composició de l’equip que l’executarà i pla de treball inclosos en model de sol·licitud estandarditzats (veure annex 1). En cas que es presentin projectes ja presentats a altres convocatòries competitives nacionals o internacionals s’acceptarà la memòria tal i com ja estigui redactada.
4. Certificat d’aprovació del projecte per la institució que el finança.
5. Certificat d’aprovació del CEIC.
6. Detall de l’activitat assistencial, docent, gestió... que realitza l’investigador, indicant també l'activitat assistencial sobre que es sol·licita la cobertura, signada per la direcció del servei (veure annex 2).
7. Autorització per part del Cap del Servei del sol·licitant.


Avaluació i resolució
- La valoració de la idoneïtat dels candidats serà realitzada pels membres del comitè científic ( tenint en compte: Currículum vitae del candidat , metodologia i rellevància del projecte i activitat assistencial que precisa ser alliberada) i emetrà un informe amb una proposta de resolució raonada a la Junta Directiva de la SCD. En qualsevol cas, la resolució final de la convocatòria correspondrà sempre a la Junta Directiva, la decisió de la qual serà inapel·lable. La resolució de la convocatòria es farà pública en el decurs del Congrés anual de la Societat i es comunicarà personalment al(s) interessat(s)


Seguiment
- El facultatiu alliberat haurà de presentar una memòria, dins dels 6 mesos següents a la finalització del període de intensificació, en la que es detallin els resultats obtinguts i el grau de compliment dels objectius plantejats en la memòria inicial .
- El facultatiu alliberat es compromet a fer constar el suport rebut en treballs publicats derivats d'activitat durant el període alliberat.
- La no presentació de la memòria incapacitarà a l'investigador a presentar-se a futures convocatòries i a retornar l’import de l’Ajut rebut.


+ Societat Catalana de Digestologia
Ajuts per a la iniciació a la recerca 2017

Entitat: Societat Catalana de Digestologia

Termini: 14/05/2017

Dotació: 3.000 €

Objectiu: Propòsit de l’Ajut: contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català. Objectiu immediat: contribuir a la formació en recerca dels metges joves que han acabat l’especialitat MIR en Aparell Digestiu.

Informació: 

Requisits dels Candidats
- Llicenciats en medicina que han acabat recentment la seva especialitat MIR ( amb un interval de temps no superior als 5 anys) o que l’hauran acabat en el moment que es faci efectiu l’ajut.
- Pertànyer com a investigador a un grup de recerca adscrit a un hospital, centre mèdic, o institut de recerca de Catalunya o Balears amb activitat científica en l’àrea de les malalties digestives.
- Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, amb un any d’antiguitat a partir de que es faci pública la convocatòria.


Altres consideracions

- Es prioritzaran els ajuts als sol·licitants que no hagin gaudit prèviament de qualsevol dels ajuts oferts per part de la SCD.


Condicions de l’Ajut
- S'atorgaran ajuts de 3.000 euros/candidat.
- No és incompatible amb altres beques o ajuts rebuts per al mateix projecte.
- La dotació es farà efectiva a l’inici del projecte.

Presentació de les sol·licituds per correu electrònic adreçat a Societat Catalana de Digestologia.
Sra. Montserrat Requena. E-mail: montserratrequena@academia.cat

- Termini: 14 de maig de 2017
- Documentació:
1. Document de sol·licitud estandarditzat que trobareu penjat en la pàgina web de la societat (www.scdigestologia.org) i que inclou:
a. Dades personals: Nom i cognoms. DNI. Adreça amb districte postal. Telèfon. Adreça electrònica.
b. Dades professionals: Lloc de treball. Hospital, centre mèdic o institut de recerca.
c. Ajut que sol·licita (iniciació a la recerca). Especificar el grup/centre o servei al qual s’adscriu el candidat i on efectuarà la seva iniciació a la recerca.
d. Títol de l’estudi/aprenentatge a realitzar.
2. Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS) del candidat i de l’investigador principal del grup de recerca al qual s’adscriu.
3. Títol d’especialista MIR o resguard del mateix, fotocopiat o escanejat.
4. Acreditació per escrit que el candidat forma part del grup de recerca al qual s’adscriu.
5. Informe de la línia de recerca a la qual està integrat el candidat, identificant l’aportació que implicarà la seva formació en el grup.
6. Memòria del projecte i pla de formació a realitzar pel candidat. L’extensió màxima serà de 1500 paraules i es detallaran els següents apartats: introducció, hipòtesi, objectius, mètodes i pla de treball.


Avaluació i resolució
La valoració de la idoneïtat dels candidats serà realitzada pels membres del comitè científic (tenint en compte: el CV de l’investigador principal del grup al qual s’adscriu, amb especial èmfasi en la capacitat formativa en recerca acreditada pel grup, el pla específic de formació del candidat i el projecte a realitzar) i emetrà un informe amb una proposta de resolució raonada a la Junta Directiva de la SCD. En qualsevol cas, la resolució final de la convocatòria correspondrà sempre a la Junta Directiva, la decisió de la qual serà inapel·lable. La resolució de la convocatòria es farà pública en el decurs del Congrés anual de la Societat i es comunicarà personalment al(s) interessat(s)


Seguiment
- En el termini de sis mesos després de finalitzat el projecte, els receptors de l’ajut hauran de presentar una memòria de la tasca realitzada, en la que es detallin els resultats obtinguts i el grau de compliment dels objectius plantejats en la memòria inicial al mateix temps que serà preceptiva la inclusió d'un informe de l’investigador principal responsable del projecte i formació del candidat.
- La no presentació de la memòria incapacitarà a l'investigador a presentar-se a futures convocatòries i a retornar l’import de l’Ajut rebut.
- Els receptors de l’ajut es comprometen a fer constar el suport rebut per la SCD en les publicacions que se’n derivin i a la presentació dels resultats en una de les sessions de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.


+ Societat Catalana de Digestologia
Ajuts per a la formació a l'estranger 2017

Entitat: Societat Catalana de Digestologia

Termini: 14/05/2017

Dotació: 6.000 €

Objectiu: Propòsit de l’Ajut: contribuir a la formació i perfeccionament professional dels metges o investigadors que exerceixen a Catalunya o Balears dins l‘especialitat de l’Aparell Digestiu i a reforçar la xarxa de relacions professionals i científiques de la nostra especialitat a nivell internacional. Objectiu immediat: ajudar econòmicament a metges o investigadors contractats en hospitals, centres mèdics o instituts de recerca de Catalunya o Balears per adquirir noves habilitats en el camp assistencial, tecnològic i/o de recerca en l’àmbit de les malalties digestives en centres internacionals d’excel·lència.

Informació: 

Requisits dels Candidats
- Metges o investigadors amb contracte vigent en hospitals, centres mèdics o instituts de recerca de Catalunya o Balears. En el cas d’instituts o centres de recerca es valoraran també les sol·licituds de personal becari o contractat pre o postdoctoral.
- Estar admès en un hospital, centre mèdic, universitat o centre de recerca d’excel·lència estranger durant un període de temps d’entre 3 i 12 mesos.
- Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears, amb un any d’antiguitat a partir de que es faci pública la convocatòria.


Altres consideracions
- Es prioritzaran els ajuts als sol·licitants que no hagin gaudit prèviament d’un “Ajut per a la formació a l’estranger de la SCD”


Condicions de l’Ajut

- S'atorgaran ajuts per a estades entre 3 i 12 mesos amb un màxim de dotació per candidat de 6.000 euros/any. Si l’estada és més curta d’un any es pagarà la part proporcional al temps que es demani (per exemple, per 6 mesos: 3.000 euros).
- No és incompatible amb altres beques o ajuts rebuts per al mateix projecte.
- La dotació es farà efectiva a l’inici de l’estada. Si l’estada s’escurça respecte a la previsió inicial, el candidat haurà de retornar la part proporcional al temps reduït.


Presentació de les sol·licituds per correu electrònic adreçat a Societat Catalana de Digestologia.
Sra. Montserrat Requena. E-mail: montserratrequena@academia.cat

- Termini: 14 de maig de 2017
- Documentació:
1. Document de sol·licitud estandarditzat que trobareu penjat en la pàgina web de la societat
(www.scdigestologia.org) i que inclou:
a. Dades personals: Nom i cognoms. DNI. Adreça amb districte postal. Telèfon.
Adreça electrònica.
b. Dades professionals: Lloc de treball (hospital, centre mèdic o institut de recerca).
c. Ajut que sol·licita (formació a l’estranger). Especificar el centre o servei on
desenvoluparà l’estada i el país i les dates d’inici i final de l’estada.
d. Títol de l’estudi/aprenentatge a realitzar.
2. Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS).
3. Títol acadèmic, fotocopiat o escanejat.
4. Memòria del projecte/aprenentatge a realitzar.
5. Acreditació per escrit de l’acceptació del sol·licitant per part del centre/servei
estranger on es farà l’estada.
6. Informe de la línia de recerca/àrea clínica a la qual està integrat el candidat,
identificant l’aportació que implicarà la seva formació en el grup.
7. Conformitat del centre on treballa el candidat, manifestant la voluntat que es
reincorpori a l’esmentat centre un cop finalitzada la beca. En el cas que el candidat tingui
contracte, caldrà acreditació que se li manté el lloc de treball i es dóna suport a la
iniciativa.


Avaluació i resolució
- La valoració de la idoneïtat dels candidats serà realitzada pels membres del comitè científic
(tenint en compte el currículum del candidat , projecte/tasca/aprenentatge a realitzar, i valor
afegit per a la pràctica professional de l’especialitat a Catalunya). El comitè científic emetrà un
informe amb una proposta de resolució raonada a la Junta Directiva de la SCD. En qualsevol cas,
la resolució final de la convocatòria correspondrà sempre a la Junta Directiva, la decisió de la qual
serà inapel·lable. La resolució de la convocatòria es farà pública en el decurs del Congrés anual de
la Societat i es comunicarà personalment al(s) interessat(s).


Seguiment
- En el termini de tres mesos després de finalitzada l’estada, els receptors de l’ajut hauran de
presentar una memòria de la tasca realitzada, en la que es detallin els resultats obtinguts i el grau
de compliment dels objectius plantejats en la memòria inicial, al mateix temps que serà preceptiva
la inclusió d'un informe del director o responsable del centre/servei a l’estranger on s'ha
desenvolupat.
- La no presentació de la memòria incapacitarà a l'investigador a presentar-se a futures
convocatòries i a retornar l’import de l’Ajut rebut.
- Els receptors de l’ajut es comprometen a fer constar el suport rebut en les publicacions que
es derivin directament dels coneixements adquirits durant l’estada i a la presentació dels
resultats derivats de l’activitat realitzada en una de les sessions de la Societat Catalana de
Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
V Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/05/2017

Dotació: 500,00€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
XX Premi a la Millor Comunicació

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/05/2017

Dotació: 1 de 650€ i 2 de 450€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Beca Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/05/2017

Dotació: 3.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Beca Joaquim Bonal 2017

Entitat: Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Termini: 30/05/2017

Dotació: 18.000 euros

Objectiu: Finançar un projecte d'avaluació de resultats en el desenvolupament de la Farmàcia Clínica amb aplicació a qualsevol àmbit assistencial.

Informació: 

Trobareu tota la documentació a la pàgina web de la SCFC (www.scfarmclin.org).

 

S'adjunten les bases de la convocatòria.


+ Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
Premis a la millor ponència de les clínico-citològiques

Entitat: Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 31/05/2017

Dotació: 2 premis de 600€

Objectiu: .


Download
+ Acadèmia Mèdica Balear
Premis de Recerca 2016

Entitat: Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 31/05/2017

Dotació: 2.000 € / 1.000 €

Objectiu: L'Acadèmia Mèdica Balear, mitjançant aquests Premis, vol donar suport a la recerca biomèdica de qualitat a les Illes Balears. S'otorgarà un premi de 2.000 euros i un accèssit de 1.000 euros.

Informació: 

Les bases les trobareu al document adjunt


+ Acadèmia Mèdica Balear
Beques per la Rotació de Residents 2017

Entitat: Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 31/05/2017

Dotació: 1.500 €

Objectiu: L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears convoca per l'any 2017, dues beques de 1.500 euros cada una, per a la rotació fora de les Illes Balears de residents dels programes de metges, biòlegs, farmacèutics, químics i psicòlegs.

Informació: 

Podeu trobar les bases de la convocatòria al document adjunt


+ Filial del Maresme
Beca Gonçal Calvo i Queraltó per a recerca en atenció Primària 2017

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: 6.000€

Objectiu: Premiar el millor projecte de recerca en atenció primària de salut que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB),  la Vocalia del Maresme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), la Delegació Comarcal del Maresme del Col·legi Oficial  de Metges de Barcelona (COMB) convoquen aquesta ajuda per a la recerca en atenció primària en memòria de la trajectòria professional de Gonçal Calvo i Queraltó que fou metge d’Argentona.

 

Data límit de presentació de candidatures: 21 d’abril de l’any natural


Download
+ Filial del Maresme
Beca per a recerca en Infermeria 2017

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: 3.000€

Objectiu: Premiar al millor projecte de Recerca Científica d'infermeria que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB), el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)  i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca d’Infermeria per a tots els professionals d’infermeria que treballin en centres públics o privats del Maresme.

 Data límit de presentació de candidatures: 21 d’abril de l’any natural


Download
+ Filial del Maresme
Beca per a la recerca en atenció hospitalaria i sociosanitaria 2017

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: 6.000€

Objectiu: Premiar el millor projecte de recerca en atenció hospitalària o sociosanitària que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB), la Delegació comarcal del Maresme del Col·legi Oficial  de Metges de Barcelona (COMB), el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca en atenció hospitalària o sociosanitària per a tots els professionals titulats superiors que treballin en centres públics o privats del Maresme.

Data límit de presentació de candidatures: 21 d’abril de l’any natural.


Download
+ Filial del Maresme
Premi Jaume Esperalba i Terrades 2017

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: Una placa i un diploma

Objectiu: Premiar tant els fets revellants com les trajectories professionals que hagin influit en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

Informació: 

La Filial del Maresme de l’Acadèmia amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels professionals de la salut i entitats de la comarca convoca el Premi: “Jaume Esperalba i Terrades"

Podran optar al Premi tots els professionals de la Salut que treballin al Maresme i les Entitats, tant públiques com  privades, que hi estiguin relacionades.

 Es premiaran tant els fets rellevants com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

 


Download
+ Filial del Maresme
A la millor publicació presentada per titulats superiors en Ciències de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l'Acadèmia

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2016 i el 31 de març de 2017 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2016 i el 31 de març de 2017 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia. Els candidats socis/es ha d’estar inscrits a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la millor Tesi Doctoral. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Delegació Comarcal del Maresme

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: 600€ i dipoma

Objectiu: Premiar la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2015-2017, per doctors en Medicina, que siguin membres de la Filial del Maresme de l'Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics  (2015-2016 i 2016-2017) llegides fins al 21 d’abril.

Podran optar al Premi tots els Doctors en Medicina que siguin socis de la Filial del Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
A la millor publicació presentada per residents en formació o Diplomats en Infermeria en període de formació post-grau, que siguin membres de la Filia

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2016 i el 31 de març de 2017 pels residents en formació o Diplomats d’Infermeria en període de formació post-grau com a primer autor, socis de la Filial del Maresme.

Informació: 

Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2016 i el 31 de març de 2017 pels residents en formació o Diplomats d’Infermeria en període de formació post-grau com a primer autor, socis de la Filial del Maresme. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme: Àmbits 1 i 2

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats en la XX Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme de 2017.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XX Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, per professionals de la salut (metges, diplomats d’infermeria d’assistència primària, sociosanitària o hospitalària, biòlegs, farmacèutics, psicòlegs, etc.) en els camps de la recerca i la investigació. ÀMBITS 1 i 2


Download
+ Filial del Maresme
Premi AMB ACCÈSSIT per la investigació feta i presentada per metges Residents a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats en la XX Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme AMB ACCESSIT PER LA INVESTIGACIO FETA I PRESENTADA PER METGES RESIDENTS.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XX Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, per professionals de la salut (metges, diplomats d’infermeria d’assistència primària, sociosanitària o hospitalària, biòlegs, farmacèutics, psicòlegs, etc.) en els camps de la recerca i la investigació.

Els treballs seran presentats en dos àmbits: a) Treballs d'àmbit hospitalari i b) Treballs procedents d'àmbit d'atenció primària, sociosanitària o altres àmbits no hospitalaris.


Download
+ Filial del Maresme
IV premi Eduardo Zarate 2017

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: 400€ i diploma

Objectiu: Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.

Informació: 

- Podran optar al premi tots els professionals de la Salut Mental que treballin al Maresme i les Entitats, tan públiques com privades, que hi estiguin relacionades.

- Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.


Download
+ Filial del Maresme
Millor premi del Col·legi de farmacèutics 2017

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: 400€ i diploma

Objectiu: Es premiaran els millors treballs presentats en la XX Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, en els camps de la recerca i la investigació.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XX Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, en els camps de la recerca i la investigació.

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB) participa premiant en 400€ al millor treball de recerca científica que tingui com a objectiu principal conèixer l’efectivitat, l’eficiència i/o la seguretat dels fàrmacs amb la finalitat de promoure un ús racional dels medicaments.


Download
+ Filial del Maresme
Premi treball final de grau en Infermeria de l'ESCST 2017

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 08/06/2017

Dotació: Diploma i la subscripció gratuïta durant un any a L’Acadèmia Ciències Mèdiques

Objectiu: La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs professionals del Grau en Infermeria.

Informació: 

Es premiaran treballs de dos modalitats: Treball de desenvolupament professionals i treball de teòric / recerca.

La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs  professionals del Grau en Infermeria.


Download
+ Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica
Beca Allergy Therapeutics de la SCAIC

Entitat: Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 15/06/2017

Dotació: .....

Objectiu: Ajudar a l'autor a transformar la comunicació presentada en una publicació


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Premi Miguel

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2017

Dotació: 600,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs sobre casos clínics publicats ( excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l'any anterior, (ja sigui en format paper o en document on line), abans del 31 de desembre del 2016, l'autor dels quals sigui MIR o adjunt especialista en Anesteiologia o d'una altra especialitat afí i que tingui una antiguitat igual o inferior a 4 anys.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Premi Jaume Raventós

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2017

Dotació: 1.800€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs originals o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, que hagi estat publicat (excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l’any anterior (ja sigui en format paper o en document online), abans del 31 de desembre del 2016.


+ Societat Catalana d'Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular
Premi SCACVE 2017

Entitat: Societat Catalana d'Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 30/06/2017

Dotació: 1000€

Objectiu: Premiar la millor comunicació original presentada al Congrés Nacional de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular 2017


+ Societat Catalana d'Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular
Premi Millor Panell o E-Postes SCACVE 2017

Entitat: Societat Catalana d'Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular

Termini: 30/06/2017

Dotació: 600 euros

Objectiu: Premiar el millor panell o e-poster original presentat al Congrés Nacional de la Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular 2017


+ Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears
Convocatòria Beques per a la Inscripció al XVll Congreso SESPAS 2017: Ciencia para la acción

Entitat: Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears

Termini: 15/07/2017

Dotació: 300€ per cada inscripció

Objectiu: Fomentar la participació de les persones que formen part de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears al Congrés SESPAS 2017


+ Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
Premi per la realització de la UEMS-EBDV Board Examination

Entitat: Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 30/12/2017

Dotació: 500,00€

Objectiu: Fomentar la realització d'aquest examen europeu entre els residents formats a Catalunya


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Premi MSD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2018

Dotació: 1.500€

Objectiu: Podran optar al Premi les comunicacions presentades en el congrés anual de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, referides a la utilització de l'inhibidor selectiu de bloquejants musculars aminoesteroïdals l'autor de la qual sigui MIR o adjunt especialista en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Premis del Congrés de la SCARTD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2018

Dotació: Segons document adjunt

Objectiu: La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga durant el Congrés de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat econòmica determinada cada any: Comunicacions orals: 1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. A aquest premi correspon també el Premi atorgat per la CEEA. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €. 3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €. Comunicacions pòster: 1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €. 3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €.