L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/ESSA ESP. MEDICINA INTERNA - TREMP
Publicació: 02/11/2020
Referència: 11170
Descripció:

Procés de selecció per a la contractació d’un/a METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA Ref.: Convocatòria Medicina Interna, novembre 2020 1. Descripció del lloc de treball: Lloc de treball de metge/essa especialista en Medicina Interna, per al Servei de Medicina Interna de l’Hospital Comarcal del Pallars, de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, per l’àmbit d’hospitalització, consultes externes i guàrdies localitzades. 2. S’ofereix: • Contracte indefinit a jornada completa, iniciant la relació laboral amb un contracte eventual de 6 mesos. • Retribució salarial corresponent al grup 1.2 AS-TGS Nivell III del conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 3. Requisits: • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Trobar-se en possessió de la titulació oficial de l’especialitat en Medicina Interna, que habiliti per a l’exercici professional. • Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com de l’experiència professional. 4. Es valorarà: • Experiència, formació, docència i recerca en temes relacionats amb la pràctica clínica. • Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i treball en equips multidisciplinaris. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa. 5. Desenvolupament del procés de selecció: El procés de selecció constarà de les següents fases: 1. Comprovació del compliment dels requisits 2. Valoració de mèrits  Formació, docència, currículum científic i recerca  Experiència professional 3. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció 4. Resolució provisional del procés 5. Presentació d’al·legacions 6. Resolució definitiva del procés 6. Presentació de sol·licituds: Els/les aspirants hauran d’aportar una sol·licitud i la següent documentació:  Fotocòpia del DNI o passaport.  Currículum vitae.  Còpia del títol de l’especialitat i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al·legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. al Departament de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 de Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic [email protected], fins el 2 de desembre a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió. 7. Òrgan de selecció El procés es resoldrà per un òrgan de selecció, les funcions del qual seran valorar la idoneïtat dels Currículums i realitzar l’entrevista professional. La composició de l’òrgan de selecció serà: President: Gerent/a Territorial, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Persones i Desenvolupament Professional, o persona en qui delegui Vocal: Director/a de Centre de l’Hospital Comarcal del Pallars, o persona en qui delegui Vocal: Director/a assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars, o persona en qui delegui Vocal: Cap de Servei de Medicina Interna Vocal sense vot: 1 membre del Comitè d’Empresa 8. Informació sobre el procés La informació referent a aquest procés de selecció es publicarà a la Web i Intranet de Gestió de Serveis Sanitaris i en el tauler d’anuncis del Departament de Persones i Desenvolupament Professional de l’Hospital Universitari de Santa Maria i de l’Hospital Comarcal del Pallars. Iolanda Tabarés Pascual Directora de Persones i Desenvolupament Professional Lleida, 2 de novembre de 2020