Premi Jordi Gol i Gurina

Termini: 01/02/2022
Dotació: El Premi estarà dotat amb una placa acreditativa i el nomenament de Soci d’Honor de l’Acadèmia.

Objectiu

Premi destinat a homenatjar i fer pública la trajectòria professional i humana d’un metge/metgessa o altre professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.

Bases

Per optar al premi és imprescindible:


1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del candidat; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i  professió, acompanyada d’una proposta raonada i un currículum vitae del candidat al premi, i haurà d’ésser presentada per la Junta Permanent, o la Junta Directiva d’una Filial o Societat de l’Acadèmia. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.


2. El candidat ha de ser soci de l’Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys, els quals han de ser anteriors al termini de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències.


3. Les candidatures s’hauran de fer arribar en format Word per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.


4. El Premi estarà dotat amb una placa acreditativa i el nomenament de Soci d’Honor de l’Acadèmia.


5. El Premi podrà declarar-se desert.


6. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament de Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.


7. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

Tribunal

1. El Jurat del Premi “Jordi Gol i Gurina” estarà format per la Junta de Govern de l’Acadèmia, a proposta de les candidatures presentades per part de la Junta Permanent, que es podrà assessorar per aquelles persones que cregui més adients en relació amb les propostes presentades.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades a les candidatures presentades, excepte a títol individual i referida a la pròpia candidatura presentada, en cas de demanar-ho.

3. El tribunal valorarà els mèrits aportats en relació a la trajectòria professional del candidat tant a nivell de trajectòria professional-científica, com a nivell de trajectòria humanística humana, amb especial èmfasi a la dedicació a l’àmbit de la humanització de la medicina, deontologia, professionalisme, bioètica, o valors professionals.