Premi Carolina Meléndez

Termini: 01/02/2022
Dotació: El premi estarà dotat d’una placa acreditativa i el nomenament de Soci d’Honor de l’Acadèmia.

Objectiu

Premi destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.

Bases

Per optar al Premi és imprescindible:


1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del candidat; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i professió, acompanyada d’una proposta raonada i un currículum vitae del candidat al premi, i haurà de ser acceptada i/o presentada per la Societat Catalanobalear d’Infermeria a la Junta de Govern de l'Acadèmia. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.


2. El candidat ha de ser soci de l’Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys, els quals han de ser anteriors al termini de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències.


3. Les candidatures s’hauran de fer arribar en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.


4. El premi estarà dotat d’una placa acreditativa i el nomenament de Soci d’Honor de l’Acadèmia.


5. El premi podrà declarar-se desert.


6. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.


7. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

Tribunal

1. El tribunal del premi “Carolina Meléndez” estarà format per la Junta de Govern de l’Acadèmia, a proposta de les candidatures presentades per part de la Societat Catalanobalear d’Infermeria, que es podrà assessorar per aquelles persones que cregui més adients en relació a les propostes presentades.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades a les candidatures presentades, excepte a títol individual i referida a la pròpia candidatura presentada, en cas de demanar-ho.