Premi Josep Trueta

Termini: 01/02/2022
Dotació: Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 3.000€ i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu.

Objectiu

Premi destinat a reconèixer la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.

Bases

Per optar al Premi és imprescindible:


1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on constin les dades del o dels autors: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i professió, així com el títol del treball presentat.


2. Almenys una de les publicacions durant l’any 2021, ha d’estar redactada a Catalunya, les Balears, València o Andorra.


3. La presentació dels treballs es farà enviant les publicacions en format PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.
El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.


En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació, es poden incorporar annexes.


4. No hi haurà límit al nombre de treballs presentat per cada concursant.


5. L’autor del treball si és individual, o almenys un 50% dels autors en cas de grups de recerca, hauran de ser socis de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a.


6. Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 3.000€ i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu.


7. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.


8. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.


9. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.


10. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.


 

Tribunal

1. El Jurat del Premi “Josep Trueta” estarà format per un tribunal proposat per la Junta Permanent i aprovat per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap de les candidatures presentades, ni poden presentar cap candidatura. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades a les candidatures presentades, excepte a títol individual i referida a la pròpia candidatura presentada, en cas de demanar-ho.