Premi Jaume Aiguader i Miró

Termini: 01/02/2022
Dotació: Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 3.000€ i es lliurarà un diploma acreditatiu.

Objectiu

Premi destinat a reconèixer l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula, gravació o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, l’any 2021 que, per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i l’educació sanitàries.

Bases

Per optar al Premi és imprescindible:


1. Per optar al premi caldrà omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del o dels concursants; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i  professió, així com el títol del treball presentat.


2. Caldrà enviar tota la documentació en format Word o PDF, per correu electrònic a premis.academia@academia.cat, en cas d'enviar un vídeo es facilitarà l'enllaç de connexió per poder ser visualitzat. Tota la documentació s'enviarà abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.


En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació, es poden incorporar annexes.


3. No hi haurà límit al nombre de treballs presentat per cada concursant.


4. L’autor del treball o com a mínim un dels participants en el projecte, haurà de ser soci de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació de candidatures establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a.


5. Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 3.000€ i es lliurarà un diploma acreditatiu.


6. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.


7. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament de Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.


8. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.


9.- Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

Tribunal

1. El Jurat del Premi “Jaume Aiguader i Miró” estarà format per professionals de les ciències de la salut i de les ciències de la informació, proposats per la Junta Permanent i aprovats per la Junta Govern de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels treballs presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.