Premi Ramon de Teserach

Termini: 01/02/2022
Dotació: El Premi consistirà en 3.000€, dotats per Assistència Sanitària Col·legial, S.A. de Seguros, i el lliurament d’un diploma acreditatiu.

Objectiu

Premi destinat a reconèixer l’activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre.

Bases

1. Les entitats candidates podran presentar-se a iniciativa pròpia o bé ser presentades per altres entitats o persones físiques.


2. Per optar al premi és imprescindible omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on constin  les dades del responsable principal de l’entitat o de les persones que presenten la candidatura: nom i cognoms, domicili habitual, telèfon i correu electrònic.


També s’haurà de presentar una memòria en la qual, obligatòriament, s’haurà d’incloure els estatuts de l’entitat i una relació documentada de les activitats que justifiquin la presentació de la candidatura.


3. La presentació de la candidatura es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat, en cas d'enviar un vídeo es facilitarà l'enllaç de connexió per poder ser visualitzat. Tota la informació s'enviarà abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.


El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.


Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.


En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació, es poden incorporar annexes.


4. El Premi consistirà en 3.000€, dotats per Assistència Sanitària Col·legial, S.A. de Seguros, i el lliurament d’un diploma acreditatiu.


5. El Premi serà únic i indivisible.


6. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.


7. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.


8. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.


9. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.


 

Tribunal

1. El Jurat del Premi “Ramon de Teserach” estarà format per professionals de les ciències de la salut, proposats per la Junta Permanent i aprovats per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb la candidatura presentada, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.