Beca per estades de formació a l'estranger per a estudiants de Ciències de la Salut

Termini: 01/02/2022
Dotació: La dotació de la Beca serà de 500€ i es lliurarà al guanyador un diploma acreditatiu.

Objectiu

1. Sis beques destinades a premiar la participació en una estada clínica o de recerca a l’estranger d’estudiants universitaris de ciències de la salut.

2. Promoure la pràctica clínica i de recerca entre els estudiants universitaris de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica o recerca a l’estranger. Donar a conèixer el nostre sistema sanitari i, mètode de pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. Donar reconeixement a la formació realitzada pels estudiants universitaris a l’estranger.

Bases

Per optar a la beca és imprescindible:


1. Omplir el formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment i, adjuntar els següents documents:


    1.a. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.
    1.b. Currículum vitae actualitzat del sol·licitant.
    1.c. Certificat oficial d’on s’hagi realitzat l’estada, avalant la participació del candidat (l’escanejat o fotocòpia ha de ser en color). Si l’estada s’ha realitzat mitjançant intercanvis Internacionals d’IFMSA, serà vàlida l’entrega del certificat oficial d’IFMSA. En ambdós casos serà necessari que el certificat tant del centre com de l’IFMSA portin el segell del Centre o institució on s’hagi de realitzar l’estada (l’escanejat o fotocòpia ha de ser en color). Es valorarà l’informe detallat per part del centre de les tasques realitzades.
És imprescindible adjuntar els certificats amb el formulari de sol·licitud en el moment de fer la sol·licitud o, com a màxim, en la data indicada en el punt 2 d’aquestes bases.
Aquest certificat s'ha d'emetre en el paper oficial del centre on s'hagi de realitzar el treball.


En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l’annex.


2. La presentació de les candidatures es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Es valorarà la presentació en Anglès de la beca, encara que es pot presentar en català, castellà o anglès. Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.


3. El sol·licitant ha de ser soci de l’Acadèmia i de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut amb una antiguitat mínima d’un any (el qual ha de ser anterior al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i de l’Associació. I haver completat el segon any dels estudis.


4. L’estada que podrà ser d’aprofundiment en l’àmbit clínic o una estada en un projecte de recerca, tindrà una durada mínima d’un mes, s’haurà d’haver realitzat durant l’any 2021, en un centre o institució de fora de l’Estat Espanyol, i caldrà que s’hagi finalitzat abans de la presentació de la sol·licitud.


En cas que l'estada s'hagi realitzat a cavall entre dos anys, caldrà presentar la candidatura a la convocatòria corresponent a l'any en què s'hagi realitzat la major part de l'estada.


5. La dotació de la Beca serà de 500€ i es lliurarà al guanyador un diploma acreditatiu.


6. La Beca no es podrà repartir: haurà de ser atorgada a estades individuals.


7. La Beca podrà declarar-se deserta i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.


8. Els estudiants guardonats hauran de presentar un vídeo del resultat de l’experiència de la seva estada, que es podrà penjar al web, al canal youtube i/o al facebook de l'Acadèmia. El vídeo, en cas de ser gravat amb mòbil s’ha de fer en pantalla horitzontal, ha  de tenir una durada màxima de 2 minuts, i un pes màxim de 200 MB. Els formats de vídeo han de ser (.MOV,.MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, .3GPP, . WebM.
En el vídeo ha de constar el nom del Premi, la data, el centre i lloc on s’ha realitzat l’estada i el nom del guardonat
El material restarà com a fons de l’Acadèmia, i el guardonat cedeix els drets d’aquest vídeo a la fundació Acadèmia. El vídeo s'ha  d'enviar com a màxim el 23 de maig de 2022.


9. La Beca serà lliurada conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el dia 24 de maig de 2022.


10. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.


11. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.


 

Tribunal

1. El Jurat de les Beques estarà format per: 1 coordinador, membre de la Junta de Govern de l’Acadèmia, i altres membres proposats per la Junta Permanent i aprovats per la Junta de Govern de l'Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels projectes presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. L’avaluació del projecte es realitzarà segons les bases de qualificació que s’adjunten.

3. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.